Project_edited_edited.jpg

PROJEKTET PÅ VÄG FRAMÅT

Ett ESF-finansierat utvecklingsprojekt

I början av juni 2020 skickade Kommunal Stockholms län in en projektansökan till Svenska ESF-rådet efter att deras utlysning, med exceptionellt kort ansökningstid hade annonserats. Den rådande  Coronapandemin och det nya läget i världen har slagit hårt mot många branscher och anställda både runt om i världen och i Sverige. Många medarbetare har förlorat sina jobb och många är varslade och permitterade och det behövs insatser för att motverka de negativa trenderna på arbetsmarknaden.

Vårt projekt riktar sig till branscherna Hushållsnära tjänster och Beställningstrafik och anledningen till att det är just dessa branscher som omfattas av vårt projekt är att de är branscherna inom Kommunals avtalsområde som har drabbats hårdast av Coronapandemin.

Här nedan kan du läsa mer om projektet;

BAKGRUND

MÅLGRUPP

GENOMFÖRANDE

SYFTE

ÖVERGRIPANDE MÅL

PROJEKTMÅL

HORISONTELLA PRINCIPER

 

BAKGRUND

Arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin och vissa branscher har drabbats hårdare än andra med varsel och permitteringar. Därmed har medarbetare inom ekonomiskt utsatta branscher en osäker position på arbetsmarknaden. Detta medför behov av att stärka drabbade personers ställning på arbetsmarknaden.


ESF:s utlysning ger projekt möjligheter att stärka kompetensen hos anställda kvinnor och män i företag inom privat sektor där det bedöms finnas behov. Syftet med kompetensutvecklingen är att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov.


Vårt projekt riktar sig till medarbetare och ledare inom branscherna Hushållsnära tjänster och beställningstrafik. Detta är branscher som vår organisation har stor vana av att arbeta med i och med att dessa branscher ligger inom kommunals ansvarsområde.


Svenska ESF-rådet beviljade 2020-05-29 Kommunal Stockholms läns ansökan för projektet På väg framåt. Projektet består av följande faser;

Analys- och planeringsfasen 2020-06-22 – 2020-09-19

Genomförandefasen 2020-09-20 – 2022-10-31

Avslutningsfasen 2022-11-01 – 2022-12-31

 

MÅLGRUPP

Projektets primära målgruppen är medarbetare inom branscherna Hushållsnära tjänster och Beställningstrafik.

Hushållsnära tjänster är en konjunkturkänslig bransch och medarbetarna inom branschen utgörs till största del av kvinnor med utomeuropeiskt ursprung. För vissa är branschen en väg in på en bredare arbetsmarknad medan andra har arbetat en längre tid inom samma yrke. Vissa saknar fysiska förutsättningar för att arbeta inom branschen, men har inte tagit sig vidare på grund av språkliga- och sociala hinder.​ För närvarande förutspås en omställning inom städbranschen med en minskad efterfrågan på hemstädning parallellt med en ökad efterfrågan på städning av lokaler, kontor och sjukhus. 


Beställningstrafiken är en bransch som under många år har varit stabil, men på grund av Coronapandemin i stort sett har avstannat. För närvarande finns det inget behov av guidade rundturer eller beställda bussresor inom landet eller till destinationer i andra länder. Inom beställningstrafiken utgörs medarbetarna till största del av män med blandat ursprung som är väl etablerade på arbetsmarknaden.

Projektets sekundära målgrupp är företagarna. I och med att deras situation, precis som medarbetarnas, påverkas av Coronapandemin har även de behov av insatser för att stå bättre rustade inför nuvarande och framtida utmaningar och förändringar på arbetsmarknaden.

 

GENOMFÖRANDE

Projektets aktiviteter kommer huvudsakligen utgöras av riktade utbildningsinsatser baserade på aktuella kompetensutvecklingsbehov hos såväl medarbetare och arbetsgivare som den svenska arbetsmarknaden.  


Samtliga deltagare kommer erbjudas möjlighet till individuell handledning/coachning och projektet kommer aktivt verka för att deltagarna ska tacka ja till den möjligheten. Genom handledningen/coachningen kommer deltagarna skapa individuella handlingsplaner med personliga mål gällande bland annat karriär, kompetensutveckling och personlig utveckling. I de fall det är aktuellt kommer deltagare hänvisas vidare till vuxenutbildningens studievägledning. Det kan bland annat gälla i de fall deltagarna är i behov av yrkesvalidering.


Projektet kommer även tillhandahålla relevanta workshops för deltagande arbetsgivare och dessa kommer bland annat innefatta områden som värdegrund, miljö och arbetsmiljö. Syftet med dessa insatser är att öka hållbarheten och det långsiktiga tänket inom branscherna.


Några gånger per år kommer projektet bjuda in samtliga deltagare och arbetsgivare till inspirationsföreläsningar av varierande teman. Syftet med dessa är att motivera och inspirera deltagarna samtidigt som kunskap förmedlas.

 

SYFTE

Projektet syfte är att målgruppen ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden och öka sin anställningsbarhet samtidigt som arbetsgivares och arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning möts.

 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Projektets övergripande mål är att kompetensutveckla 500 personer inom branscherna hushållsnära tjänster och beställningstrafik. Parallellt med utbildningsinsatserna ska deltagarna erbjudas individuell handledning/coachning. Genom behovsstyrda kompetensutvecklingsinsatser kommer deltagarna öka sina kunskaper och färdigheter och sina möjligheter att utföra fler typer av arbetsuppgifter. Den individuella handledningen/coachningen kommer bidra till att stärka deltagarnas tro på sin egen förmåga och göra dem mer mottagliga för alternativa yrkesval.

 

PROJEKTMÅL

  • Målgruppen upplever att de har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden

  • Målgruppen upplever att de har haft konkret nytta av utbildningsinsatserna


  • Målgruppen kan utföra nuvarande arbetsuppgifter på bättre sätt och/eller fler arbetsuppgifter hos nuvarande eller ny arbetsgivare


  • Arbetsgivarna upplever att de har ökade förutsättningar att möta framtida utmaningar på arbetsmarknaden


  • Arbetsgivarna har ett långsiktigt och hållbart tänk kring kompetensutveckling 


  • Arbetsgivarna har ökade kunskaper om och ett ökat fokus på jämställdhet och inkludering

 

HORIONSONTELLA PRINCIPER

Alla ESF-finansierade projektet ska genomsyras av de horisontella principer jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. På väg framåt kommer aktivt fokusera på dessa under hela genomförandet.

Utbildningsinsatserna ska vara tillgängliga och icke-diskriminerande och projektet kommer ställa krav på att utbildningsleverantörerna har kunskap om jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering.

Projektet ställer också krav på att utvärderaren ska ha relevanta kunskaper inom dessa områden och kunna utvärdera och stödja projektets arbete med de horisontella principerna.

Projektet har tagit fram en jämställdhetsplan och en tillgänglighetsplan med mål och aktiviteter vilka är vägledande i vårt arbete såväl internt som i kontakt med deltagare.


Genom hela projektet kommer vi verka för att öka kunskapen och medvetenheten om de horisontella principerna och arbeta för att bryta traditionella normer och könstereotypa tankegångar. 

 
ESF.png